Słowo Redemptor

 

 

 

Redemptorystowski Portal Kaznodziejski

slowo. redemptor.pl

 

 

 

o. Grzegorz Jaroszewski CSsR

 

Redemptorysta, rekolekcjonista i misjonarz, spowiednik Sióstr Zakonnych, administrator „Redemptorystowskiego Portalu Kaznodziejskiego” (http://www.slowo.redemptor.pl).

 

Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1990 roku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów został skierowany do pracy katechetyczno-duszpasterskiej w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Następnie w 1991 roku przez przełożonych został skierowany do Tirocinium, przygotowującego Redemptorystów do pracy misyjnej, po ukończeniu którego w 1992 roku otrzymał dekret posyłający do Klasztoru w Krakowie w charakterze misjonarza. Posługę misjonarza pełnił w Klasztorze krakowskim do 1996 roku. W tym też roku otrzymał przeniesienie do Klasztoru toruńskiego, gdzie do 1998 roku pracował jako misjonarz związany z Misjami Ewangelizacyjnymi Diecezji Toruńskiej.

W 1998 roku został skierowany na KUL na studia z zakresu teologii pastoralnej. Podczas studiów, dnia 7 czerwca 2000 roku zdał egzamin licencjacki. Studia doktoranckie ukończył w 2002 roku.

Od 2002 roku pełnił funkcję Prefekta Tirocinium, najpierw w Tuchowie (2002-2004 r.), a następnie w Lublinie (2004-2008 r.). W Klasztorze w Lublinie pełnił funkcję Przełożonego Wspólnoty (2006–2008 r.). W 2008 został roku przeniesiony do Tuchowa, gdzie pełnił funkcję wykładowcy, rekolekcjonisty-misjonarza oraz spowiednika Sióstr Zakonnych.

Od  listopada 2017 roku pracuje jako misjonarz-rekolekcjonista oraz pomoc w duszpasterwie miejscowym w Zamościu.

 

Od września 2010 roku wchodzi w skład grupy Redemptorystów, zajmujących się koordynacją,  tworzeniem i funkcjonowaniem „Redemptorystowskiego Portalu Kaznodziejskiego” (http://www.slowo.redemptor.pl).

 

Adres:

o. Grzegorz Jaroszewski CSsR
    grzegorzjaroszewski@wp.pl

 

 

  

o. Sylwester Pactwa CSsR

 

Urodził się 31 grudnia 1979 r. w Gdańsku, choć pochodzi z Gdyni. W 1998 roku wstąpił do postulatu redemptorystów w Krakowie. Po okresie formacji, w 2004 roku, złożył śluby wieczyste, a w 2005 roku przyjął święcenia prezbiteratu.

W latach 2005-2008 pracował w parafii p.w. Św. Klemensa Hofbauera w Warszawie pełniąc posługi duszpasterza, katechety, kapelana szpitala i duszpasterza akademickiego.

Od lata 2008 do 2011 roku pracował w Centrum Duszpasterstwa Powołań w Krakowie.

Od października 2011 roku skierowany na studia z teologii fundamentalnej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie w październiku 2013 zdobył stopień licencjacki, a w kwietniu 2020 tytuł doktora.

Aktualnie pracuje jako wychowawca i wykładowca teologii fundamentalnej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Czasem coś napisze (http://pactwa.blogspot.com)

 

Adres:

o. Sylwester Pactwa CSsR
ul. Wysoka 1
33-170 Tuchów
Polska
pactwa@redemptor.pl

 

 

o. Jarosław Krawczyk CSsR

 

Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 2003.

 

Pracował w duszpasterstwie w Warszawie oraz w Toruniu.

W roku 2005 w Lublinie rozpoczął roczny kurs przygotowujący do prowadzenia rekolekcji i misji parafialnych. Po jego ukończeniu podjął zadania rekolekcjonisty i misjonarza.

W roku 2007 został skierowany na studia z zakresu teologii biblijnej. Jako student Uniwersytetu Gregoriańskiego mieszkał w Rzymie do wiosny roku 2010. Po powrocie do kraju przez rok pracował jako rekolekcjonista i misjonarz w Szczecinku. W latach 2011-2015 był wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Aktualnie pracuje jako misjonarz-rekolekcjonista we Toruniu.

 

Adres:

o. Jarosław Krawczyk CSsR
ul. św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

 

 

  

o. Sylwester Cabała CSsR

 

Urodził się 19 września 1968 roku w Świdniku k. Limanowej, w rodzinie wielodzietnej. W parafii rodzinnej pw. św. Mikołaja w Przyszowej był ministrantem i lektorem. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w 1987 r. wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1989 r., a święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1994 r. po zakończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

 

Był duszpasterzem i katechetą w Elblągu (1994-1996) i w Siekierkach (1996-1997). Następnie rozpoczął studia z teologii duchowości na Papieskim Instytucie Duchowości Terezjanum w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat z teologii na podstawie pracy Duchowość jako źródło dynamizmu misyjnego i dusza wspólnoty apostolskiej redemptorystów. W latach 2000-2001 prowadził wykłady z teologii duchowości w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W marcu 2001 r. powrócił do Rzymu, aby rozpocząć pracę nad doktoratem. Był jednocześnie duszpasterzem Polaków przy kościele św. Alfonsa w Rzymie oraz wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego.

Od 2002 do 2008 roku pełnił urząd Wikariusza Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W latach 2008-2011 był prefektem rocznego postulatu w Tuchowie, a następnie do 2015 r. radnym zwyczajnym w Zarządzie Prowincji. Ukończył kurs duchowości redemptorystowskiej we Włoszech oraz dwuletnią Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Krakowie.

Jako Dyrektor Domu Rekolekcyjnego „Góra Tabor” w Lubaszowej, podejmował wykłady z teologii duchowości oraz z duchowości redemptorystowskiej w postulacie i seminarium redemptorystów w Tuchowie. Prowadził również rekolekcje parafialne oraz rekolekcje i dni skupienia dla kapłanów i osób konsekrowanych w Domu Rekolekcyjnym w Lubaszowej.

Aktualnie pełni funkcję Przełożonego domu zakonnego w Bardo, gdzie podejmuje także posługę jako misjonarz-rekolekcjonista.

 

Adres:

o. Sylwester Cabała CSsR
Plac Wolności 5
57-256 Bardo
sylwekc@redemptor.pl

 

 

 

o. Arkadiusz Buszka CSsR

 

Urodził się w 1984 roku w Toruniu. W roku 2008 wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, a w 2010 roku złożył śluby zakonne.

 

Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2016 r. po zakończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Klemensa Hofbauera w Warszawie.

Aktualnie pracuje jako Sekretarz Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) w Warszawie.

 

Adres:

o. Arkadiusz Buszka CSsR
ul. Piesza 1
00-230 Warszawa

 

 

 

 

 

Czytelnia

Polecamy