Słowo Redemptor
Jak najskuteczniej pomagać duszom zmarłych krewnych, znajomych?
27.02.2017 | Czytelnia
Zastanawiając się, jak najskuteczniej pomagać duszom zmarłych krewnych i znajomych, widzimy konieczność zorganizowania jak najszybciej po śmierci ciągu mszy gregoriańskich, zgodnie z rytuałem potwierdzonym w deklaracji Tricenario Gregoriano z 24 lutego 1967 roku.
Maryja w apostolacie redemptorystów Polskich
30.01.2011 | Czytelnia

S. Piech, Maryja w apostolacie redemptorystów polskich, w: Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009, red. M. Sadowski, Kraków 2009, s. 165-176.

Teologiczno-duchowe przesłanie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
30.01.2011 | Czytelnia

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest ikoną, tzn. obrazem religijnym przeznaczonym do medytacji i modlitwy, dlatego anonimowy malarz, który ją sporządził, pragnął nie tyle dać wyraz swojej artystycznej fantazji, ile zakomunikować - i to na pierwszym miejscu - pewne „przesłanie duchowe”.

Katecheza Benedykta XVI o św. Alfonsie Marii de Liguorim
01.08.2011 | Czytelnia
Papież Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w środę 30 marca 2011 poświęcił swą katechezę postaci św. Alfonsa Marii de Liguori (1696-1787), Doktora Kościoła, założyciela redemptorystów. Papież zwrócił uwagę, że św. Alfons Liguori był znamienitym teologiem moralistą i mistrzem życia duchowego przede wszystkim dla ludzi prostych. Ukazał go jako prekursora nowej ewangelizacji i wzór gorliwego pasterza, który niestrudzenie służył wiernym przepowiadając Ewangelię i sprawując sakramenty oraz szukał zagubionych dusz wśród najbardziej zaniedbanych warstw społeczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem katechezy papieskiej.
Spotkania z Jezusem – materiały homiletyczne
02.05.2011 | Czytelnia
Głoszenie Słowa Bożego” jest słuchaniem Boga i mówieniem Osoby do osoby. Międzyosobowy dialog zakłada zatem uprzednie spotkanie oraz otwarcie się człowieka na drugą osobę. Skierowanie słowa do człowieka, osoby wychodzącej mi naprzeciw, przypomina przyjazny gest podania dłoni i oznacza przyjęcie tejże osoby jako przyjaciela, z którym chcemy dzielić wspólny czas, odtąd nazwany naszym spotkaniem. Pierwsze przyjazne spotkanie może rozpocząć naszą wspólną historię, zwaną przyjaźnią lub miłością.

"Adoremus. Trzy pytania o adorację"
13.08.2011 | Czytelnia
W Centrum Jana Pawła II został przygotowany krótki film o adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do jego obejrzenia i zachęcenia do tego innych.
Katechezy dotyczące Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
11.11.2016 | Czytelnia
Katechezy dotyczące Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Katecheza nr 1 – Królowanie Boga w Biblii. Prawda o Bogu, który jest Królem należy do podstawowych prawd Pisma Świętego. Idea Bożego królowania nad światem, Izraelem w ST, Kościołem w NT i każdym człowiekiem przewija się jako kluczowa przez wszystkie stronice Biblii – od opisu stworzenia świata, w którym Bóg jako Król, siedząc na tronie, stwarza świat przez swe słowo-rozkaz, aż po Księgę Apokalipsy ukazującą królowanie Boga i Baranka w Nowym Jeruzalem.
Katechezy dotyczące Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
11.11.2016 | Czytelnia
Katecheza nr 2 – Królowanie Jezusa według Quas primas, Katechezy dotyczące Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Dobre przygotowanie do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Polsce wymaga od nas przypomnienia nauki Kościoła na temat królewskiej władzy Syna Bożego. Dokumentem przybliżającym wiernym tę prawdę wiary jest encyklika Quas primas papieża Piusa XI z 1925 roku o ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla. Pius XI przedstawia w niej biblijne i teologiczne podstawy nowego święta oraz wyraził swoje nadzieje z nim związane. Papież spodziewa się odnowienia i umocnienia Kościoła oraz przemian społecznych w duchu praw Chrystusa Króla.
Katechezy dotyczące Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
12.11.2016 | Czytelnia
Katecheza nr 3 – Jezus Król w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Królewska godność Jezusa Chrystusa to zagadnienie, które od wielu lat wzbudza ogromne zainteresowanie świeckich i hierarchów polskiego Kościoła. Ważną inspiracją była osoba Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i jej pism, w których pojawia się wezwanie, by Polska przyjęła władzę Jezusa Króla. Wypełnienie tego wezwania powinno opierać się przede wszystkim na fundamencie nauki Kościoła, której źródłem jest Objawienie przekazane w Piśmie Świętym i Tradycji. Współcześnie normatywnym źródłem poznania nauki Kościoła jest Katechizm. Warto więc przeanalizować fragmenty tego dokumentu, w których mowa o Jezusie Królu.

Czytelnia

Polecamy