Słowo Redemptor

Rozważania Różańcowe na czas Misji Świętych

 

 

 

 

Z JEZUSEM I MARYJĄ PRZEZ ŻYCIE

 

 

 


 


 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

NA CZAS MISJI ŚWIĘTYCH

 

 

 

 

NIEDZIELA, TAJEMNICE CHWALEBNE

 

 

MIŁOŚĆ PANA BOGA

 

 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Dziś rozpoczęliśmy misje święte. To czas, kiedy Jezus zmartwychwstały przychodzi do nas, jak niegdyś przyszedł do Apostołów zebranych w Wieczerniku. On przynosi nam pokój, zwiastuje radość z dokonanego dzieła odkupienia.

Chcemy przyjąć Go podobnie jak Apostołowie. Chcemy otworzyć Mu nasze serca, by je przemienił i uzdolnił do przyjęcia daru zbawienia.

Prośmy za całą naszą parafię, a szczególnie za tych, którzy zamknęli swoje serca na Bożą miłość.
 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Misje święte są jednym z dowodów na to, że Pan Jezus nie zostawił nas sierotami, ale zawsze jest z nami. Mimo że wstąpił do swego Ojca, jednak pozostał z nami. Tak jak niegdyś rozesłał Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, tak teraz posyła do nas misjonarzy. Oni są dla nas widomym znakiem obecności Pana Jezusa.

Przyjmijmy ich w naszej parafii. Słuchając ich nauczania, odkrywajmy w nim słowo, które kieruje do nas sam Chrystus.

Prośmy, aby misje święte były czasem obfitego zasiewu słowa Bożego w naszych sercach.
 

3. Zesłanie Ducha Świętego

Apostołowie chodzili z Jezusem przez trzy lata. Po Jego wniebowstąpieniu trwali jednomyślnie na modlitwie, oczekując na zesłanie Ducha Świętego. Misje święte są dla nas również okazją do chodzenia z Panem Jezusem. Są czasem naszego trwania na modlitwie, by Duch Święty mógł nas napełnić swymi darami i uzdolnić do odważnego dawania świadectwa Ewangelii.

Prośmy, aby misje święte pomogły nam zrozumieć, jak ważna jest dla nas wspólnota Kościoła.
 

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

W Maryi streszcza się życie każdego z nas. Patrząc na Nią możemy zobaczyć samych siebie i to, co Pan Bóg dla nas przygotował. Stanie się to naszym udziałem, jeśli jak Maryja pozwolimy, by Pan Bóg prowadził nas przez życie. On zaś prowadzi nas do nieba.

W czasie misji będziemy przebiegać drogi naszego życia, by odkryć, czy jesteśmy na właściwym szlaku. To również czas powrotu z manowców życia.

Prośmy za najbardziej pogubionych w życiu. Niech misyjne wezwanie do nawrócenia zachęci ich do ponownego wejścia na Boże drogi życia.
 

5. Ukoronowanie Matki Bożej

Matka Najświętsza była całkowicie oddana Panu Bogu, była Służebnicą Pańską. Teraz zostaje ukoronowaną na Królową nieba i ziemi, aby pomagać wszystkim osiągnąć chwałę nieba.

Misje święte przypominają nam o środkach pomagających nam osiągnąć niebo. Stosując je w życiu, będziemy zdążać prostą drogą do nieba.

Prośmy o wiarę dla każdego z nas, która będzie jak busola wskazująca właściwy kierunek naszego życia.

 

 

 

PONIEDZIAŁEK, TAJEMNICE RADOSNE

 

 

GRZECH I BOŻE MIŁOSIERDZIE

 

 

1. Zwiastowanie

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wypełnienie Bożej obietnicy. Tą obietnicą jest przyjście na świat Zbawiciela. Ona ma być Jego Matką. Maryja zgadza się całkowicie.

Zbawiciel jest potrzebny każdemu człowiekowi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Pan Bóg jednak nie zostawia nas w grzechu, ale chce nas wyrwać z jego niewoli.

Przyjmijmy jak Maryja Jezusa do naszych serc, by On mógł dokonać w nas dzieła odkupienia.
 

2. Nawiedzenie

Maryja dowiedziawszy się, że Jej krewna spodziewa się dziecka, spieszy do niej z pomocą. Nie zastanawia się, ale oddaje jej swój czas i siły.

Przez misje święte my możemy doświadczyć czasu naszego nawiedzenia. To sam Pan Jezus nawiedza nas ze swoją łaską. Nie wydziela nam tej łaski, ale udziela obficie każdemu. Przychodzi zwłaszcza do najbardziej poranionych przez grzech.

Otwórzmy – tak jak Elżbieta Maryi – drzwi naszych serc Jezusowi.
 

3. Narodzenie

Bardzo dobrze znamy te słowa: Nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Może myślimy sobie: jak nieczuli musieli być ci ludzie, jak brakowało im współczucia dla mającej rodzić kobiety.

Gdy przyjmujemy zaproszenie do udziału w misjach, otwieramy szeroko nasze serca dla Jezusa. Niech będzie to przyjęcie Go nie na krótki czas, ale na zawsze. Niech będzie Mu w nich dobrze i przytulnie.

 

4. Ofiarowanie

Maryja z Józefem wypełniają przepis Prawa: przynoszą małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu Bogu. W ten sposób dają nam wspaniały przykład wierności Bożemu Prawu.

Misje święte też przypominają nam Boże prawa, które streszczają się w Prawie miłości. Pokazują nam, że to prawo stosuje sam Pan Bóg wobec każdego z nas.

Niech Jego przykład ofiarowania się nam bez reszty, będzie zachętą, abyśmy my oddali się Jemu całkowicie.
 

5. Odnalezienie

Maryja z Józefem zgubili Jezusa. Może zwykliśmy tak myśleć o tym wydarzeniu. Może myślimy sobie, jak oni nad Nim czuwali? Ale ta sytuacja powinna sprowokować nas do pomyślenia: ile razy my gubimy Jezusa w swoim życiu? Jak często przez grzech, zaniedbanie, lenistwo duchowe, tracimy Jezusa.

Jednak Maryja i Józef są dla nas również wspaniałym przykładem wytrwałego szukania Jezusa. Niech misje święte będą dla nas tymi trzema dniami, potrzebnymi na odnalezienie Jezusa.

 

 

 

WTOREK, TAJEMNICE BOLESNE

 

 

POJEDNANIE Z BLIŹNIMI

 

 

1. Modlitwa w Ogrójcu

 

„Nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się dzieje”. Tak modli się Jezus strwożony przed męką. Nie ucieka od bólu, cierpienia, ale z miłością gotowy jest złożyć największą ofiarę.

Ileż razy w naszym życiu stawiamy sprawy inaczej: musi być po mojemu, nie pozwolę, by bliźni miał rację? Ileż razy doprowadzamy wtedy do konfliktów nawet z najbliższymi sobie osobami?

Niech misje święte pomogą nam przezwyciężyć nasz egoizm.

 

2. Biczowanie Pana Jezusa

 

Biczowanie miało zastąpić ukrzyżowanie. Tak próbował przekonywać Piłat przywódców żydowskich. Oni jednak domagali się kategorycznie śmierci Jezusa.

Ileż razy my jesteśmy zbyt kategoryczni w odniesieniu do naszych bliźnich? Ileż razy domagamy się nieproporcjonalnie wielkiej kary dla nich, za jakieś drobnostki, które i my uczyniliśmy?

Niech misje święte pomogą nam pokonać poczucie krzywdy.

 

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 

Nałożenie cierniowej korony na głowę Jezusa miało być okazją do wyśmiania Go, zrobienia sobie dobrej zabawy.

Ileż razy my bawimy się kosztem drugiego człowieka? Ileż razy przez pomówienia, plotki, obmowy stawiamy innych w złym świetle?

Niech misje święte pobudzą nas do zadośćuczynienia za grzechy języka.
 

4. Dźwiganie krzyża

 

Pan Jezus wziął na siebie grzech całego świata, każdego człowieka, moje grzechy. Niosąc krzyż, wyniósł te grzechy za miasto. Jak ciężkie one były uświadamia nam choćby to, gdy nas samych ktoś obarczy swoim ciężarem: choroba bliskiej osoby, wyrządzona krzywda, niesprawiedliwość.

Ileż razy chcemy zrzucać nasz krzyż? Ileż razy nie zgadzamy się z nim i uważamy go za największe nieszczęście?

Niech misje święte umocnią nas na wierne dźwiganie naszych krzyży.
 

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

 

„Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Tak mówił Jezus do tłumów – por. J 12, 32. Ze swojej śmierci Pan Jezus uczynił największy dar dla każdego z nas. Jego śmierć ma być tym, co łączy rozproszone dzieci Boże w jedną rodzinę.

Ileż razy my dzielimy zamiast łączyć? Ileż razy nasze czyny przyczyniają się do podziałów między ludźmi? Ileż razy najmniejszą błahostkę wykorzystujemy do tego, by nie mieć nic wspólnego z drugim?

Niech misje święte będą czasem naszego pojednania z wszystkimi, nawet gdyby miało nas to wiele kosztować.
 

 

 

 

ŚRODA, TAJEMNICE CHWALEBNE

 

 

SPRAWY OSTATECZNE CZŁOWIEKA

 

 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Pusty grób Pana Jezusa jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania.

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie (Rz 6, 5).

 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan Jezus idzie przygotować nam miejsce.

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce (J 14, 2).
 

3. Zesłanie Ducha Świętego

Jezus posyła nam Ducha Świętego, aby był naszym światłem w mrokach życia.

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14, 26).
 

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

Jezus, wisząc na krzyżu, dał nam Maryję za Matkę. Nie chciał, abyśmy byli sami w ciągu życia, jak i w momencie naszej śmierci.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! (J 14, 27)
 

5. Ukoronowanie Matki Bożej

Pan Jezus przyniósł nam pełnię życia. Maryja swoim życiem pokazuje, jak pięknym jest człowiek, gdy ten dar przyjmie.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać (J 14, 23).

 

 

 

CZWARTEK, TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

 

OPOWIEDZENIE SIĘ ZA CHRYSTUSEM


 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezus staje w kolejce, by przyjąć chrzest od Jana. I tylko Jan rozpoznaje w Nim Mesjasza. Jezus w ten sposób ukazuje, że stając się podobnym do grzesznika, przychodzi, by przywrócić człowiekowi godność dziecka Bożego.

Czy żyjąc sakramentem chrztu ukazuję innym Jezusa, jako swego Pana i Boga?

 

2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

Zwyczajna uroczystość, jakich wiele. Tym, co ją odróżnia od innych, jest brak wina, brak miłości Bożej. Maryja to zauważa i idzie z tym do Jezusa. A On dokonuje pierwszego cudu, aby uczniowie w Niego uwierzyli.

Czy mi brakuje wina Bożej miłości? Czy wiem, że tylko Jezus może temu zaradzić?

 

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus w różny sposób ukazywał piękno królestwa Bożego. Zachęcał, aby wejść na drogę prowadzącą do niego. To wymaga przede wszystkim naszego nawrócenia.

Czy królestwo Boże jest moim marzeniem? Czy jest to cel mojego życia?

 

4. Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor

Jezus wie, że czeka Go męka krzyżowa. Wie, że Jego uczniom będzie trudno to przeżyć. Ale z miłości do nich umacnia ich wiarę, ukazując im rąbek swej Boskiej chwały. Uczniowie widząc to, chcą przy Nim pozostać na zawsze.

Czy ja jestem z Jezusem na dobre i na złe? Czy On jest moim Panem i Bogiem zarówno na moim Taborze, jak i mojej Kalwarii?

 

5. Ustanowienie Eucharystii

Jezus ustanawia sakrament Eucharystii, aby być z nami aż do skończenia świata, abyśmy mieli Go na wyciągnięcie ręki. Staje się naszym pokarmem.

Czy tęsknię za Komunią świętą? Czy często przyjmuje Pana Jezusa do swojego serca?

 

 

 

PIĄTEK, TAJEMNICE BOLESNE

 

 

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

 

 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Całe swoje życie wypełniałeś wolę swojego Ojca. Tu w Ogrójcu jakże jesteś nam bliski, nam, którzy tak często chcielibyśmy brać życie w swoje ręce i całkowicie o nim decydować. Ale Ty, Panie Jezu, rezygnujesz z własnej woli, aby wypełnić wolę Ojca.

Naucz nas tego zwłaszcza w naszych małżeństwach i rodzinach. Pomóż nam być wiernymi dziećmi Ojca.
 

2. Biczowanie Pana Jezusa

Od początku głoszenia Ewangelii spotykały Cię przykrości. Tu doznajesz straszliwego biczowania; przyjmujesz na siebie całe zło świata. Nie uciekasz, Panie Jezu, przed cierpieniem.

Naucz nas, że życie – życie małżeńskie i rodzinne – to również trudności, problemy, cierpienie. Pomóż nam być wiernymi Ojcu nawet wtedy.
 

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Wiele razy mówiono o Tobie źle. Przyjmowałeś wszystko. Po ludzku było Ci pewnie przykro. Ale nie poddawałeś się, nie uciekałeś od ludzi. Teraz, Panie Jezu, z cierniową koroną na głowie, przyjmujesz również ludzkie drwiny, aby pokonać je siłą dobra.

Naucz nas, że gdy spotykają nas przykrości, zwłaszcza w małżeństwie i rodzinie, to jest to kolejna okazja, aby miłością pokonać zło. Pomóż nam trwać przy sobie, nawet w takich okolicznościach.
 

4. Dźwiganie krzyża

Nie miałeś życia usłanego różami. Było ono trudne i wymagające. Może przez to już przygotowywałeś się, Panie Jezu, do brania krzyża na każdy dzień.

Naucz nas, że nasze życie to nie jakaś bajka. Pomóż nam być przy sobie nawzajem zwłaszcza wtedy, gdy życie będzie jak krzyżowa droga.
 

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Mówiłeś: nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół. Teraz potwierdzasz te słowa czynem. Pokazujesz, Panie Jezu, że ukochałeś nas aż do końca.

Naucz nas, że szczególnie w małżeństwie i rodzinie mamy ciągłą okazję do oddawania życia drugiej osobie: współmałżonkowi, dzieciom, rodzicom. Pomóż nam przyjmować miłość od naszych najbliższych.

 

 

 

SOBOTA, TAJEMNICE RADOSNE

 

 

Z MARYJĄ PRZEZ ŻYCIE

 

 

1. Zwiastowanie

Maryjo, nasza Matko!

W czasie misji świętych staraliśmy się słuchać słowa Bożego. Chcieliśmy być podobni do Ciebie, gdy w ciszy nazaretańskiego domku wsłuchiwałaś się w orędzie Gabriela.

Ucz nas codziennego słuchania Bożego słowa. Niech ono będzie światłem i przewodnikiem na naszych drogach.
 

2. Nawiedzenie

Misje święte przypomniały nam podstawowe zadania wynikające z wyznawanej wiary. Te zadania to po prostu konkretne czyny miłości, gdyż wiara działa przez miłość.

Ucz nas, Matko, pośpiechu w codziennej służbie naszym bliźnim, jak Ty służyłaś swojej krewnej Elżbiecie.
 

3. Narodzenie

Te ostatnie dni były wezwaniem, abyśmy dali miejsce Jezusowi w naszym życiu; byśmy nie zamykali przed Nim swoich serc. Wyznając z wiarą, że Jezus jest Panem i naśladując Go, przygotowujemy Mu miejsce w sercach naszych bliźnich.

Ucz nas, Matko, jak otwierać swe serce Jezusowi. Niech będzie Mu w nich przytulnie.
 

4. Ofiarowanie

Od tygodnia codziennie byliśmy w świątyni. Rezygnowaliśmy ze swoich spraw, aby ofiarować Ojcu siebie samych. Kierowaliśmy się Prawem – Prawem miłości.

Ucz nas, Maryjo, żyć miłością ku Panu Bogu na co dzień. Niech każda chwila naszego życia będzie darem dla Niego.
 

5. Odnalezienie

Misje święte to czas odnajdywania tego, co najważniejsze i najlepsze. Szukaliśmy Jezusa w głoszonym słowie, misyjnych nabożeństwach, sakramentach świętych. Czy dziś możemy powiedzieć, że Go odnaleźliśmy?

Ucz nas, Matko nasza najlepsza, wytrwałości w codziennym odnajdywaniu Jezusa. Ucz nas pomagać w tych poszukiwaniach naszym bliźnim.

 

 

 

 

 

 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Elbląg

o. Zbigniew Bruzi CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy