Słowo Redemptor

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – święto

 

 

 

Czwartek, 29 września 2022 roku, XXVI tydzień zwykły, Rok C, II

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Dzisiejsze święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przypomina nam o pewnym ważnym wydarzeniu duchowym, które miało miejsce jeszcze przed stworzeniem człowieka. Tradycja chrześcijańska mówi o tym, że Bóg w niebie podzielił się z aniołami zamiarem stworzenia człowieka. Jednocześnie zlecił im zadania służenia człowiekowi.

 

 

Papież Jan Paweł II w cyklu katechez Wiara w Boga, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych, objaśniał ich naturę i zadania mówiąc: Kościół oświecony światłem płynącym z Pisma Świętego wyznaje na przestrzeni dziejów prawdę o istnieniu aniołów jako istot czysto duchowych, stworzonych przez Boga. Czyni tak od początku w słowach Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego. Tę samą prawdę potwierdza Sobór Laterański IV (1215 r.), którego sformułowanie przejął Sobór Watykański I, wykładając naukę o stworzeniu: Bóg od początku czasu stworzył z nicości podobnie jeden i drugi rodzaj stworzeń, istoty duchowe i materialne, tj. aniołów i ten świat, a na koniec, jakby jednocząc jedno i drugie, stworzył naturę ludzką złożoną z duszy i ciała. Tak więc Bóg od początku stworzył obie rzeczywistości: duchową i cielesną, świat ziemski i świat anielski. Wszystko to Bóg stworzył jednocześnie, przyporządkowując stworzeniu człowieka, składającego się z ducha i materii, który – jak podaje Biblia – zajął miejsce w ustalonym już wedle praw Bożych i trwającym w czasie świecie. Wiara Kościoła, oprócz istnienia aniołów, uznaje pewne charakterystyczne cechy ich natury. To, że świat anielski jest natury czysto duchowej, oznacza przede wszystkim ich niematerialność i nieśmiertelność. Aniołowie nie są „ciałem” (nawet jeśli ze względu na misję pełnioną wobec człowieka „przyjmują” w pewnych momentach postać widzialną), a zatem nie odnosi się do nich to prawo zniszczalności, które jest udziałem całego świata materialnego. Chrystus powie kiedyś, odwołując się do życia przyszłego po zmartwychwstaniu ciał: Umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom (Łk 20, 36). Jako stworzenia natury duchowej, aniołowie posiadają rozum i wolną wolę w stopniu doskonalszym niż człowiek. (…) Aniołowie są więc bytami osobowymi i w tym znaczeniu także oni stanowią „obraz i podobieństwo” Boga. Pismo Święte mówi o aniołach, używając nie tylko nazw indywidualnych (takich jak imiona własne: Rafał, Gabriel, Michał), ale także nazw „zbiorowych” (takich jak Serafini, Cherubini, Trony, Potęgi, Moce, Panowania, Księstwa); rozróżnia wreszcie pomiędzy aniołami a archaniołami. Choć język Pisma Świętego ma charakter analogiczny i opisowy, można wnosić, że te byty osobowe łączą się ze sobą w pewne jakby społeczności – według stopnia doskonałości lub według szczególnych zadań, jakie są im właściwe.

 

Archanioł Michał – Któż jak Bóg? W sensie ścisłym Biblia określa Michała mianem archanioła. Niektórzy uważają, że przedrostek „arch” (oznaczający „główny” lub „zwierzchni”) wskazuje na istnienie zwierzchnika wszystkich bytów anielskich, noszącego takie miano. Jego imię (po hebrajsku Mi-ka-El) można przetłumaczyć jako: Któż jak Bóg? Pochodzenie imienia wiąże się z rozpowszechnioną chrześcijańską opowieścią o buncie Lucyfera (najpotężniejszego z aniołów) i jego zwolenników. To właśnie wtedy jeden z pomniejszych aniołów miał wystąpił przeciwko buntownikom z okrzykiem: Któż jak Bóg! Pod tym właśnie hasłem skupili się wokół niego pozostali aniołowie wierni Bogu. Zawołanie to stało się odtąd nowym imieniem anioła, który je wypowiedział, wzywając do walki z niebiańskimi rebeliantami, a on sam, już jako Mika’el, wyniesiony został potem do godności wodza zastępów.

 

Archanioł Rafał – Bóg uzdrawia. Jego imię (po hebrajsku Rafa-El) można przetłumaczyć jako: Bóg uzdrawia. Rafał to uzdrowiciel, który mocą Boga dokonuje uzdrowień na duszy i na ciele. Rafał pojawia się tylko w jednej biblijnej księdze Pisma Świętego. Chodzi o Księgę Tobiasza. Ze względu na rolę, jaką odegrał w Księdze Tobiasza, Rafał został uznany za patrona aptekarzy, lekarzy, pacjentów, a także emigrantów, pielgrzymów, uchodźców, podróżników i żeglarzy. O dziwo, nie jest patronem tych, którzy zajmują się rybołówstwem, choć w sumie mógłby, zwłaszcza, że w ikonografii często przedstawiany jest jako trzymający rybę lub stojący na rybie.

 

Archanioł Gabriel – Bóg jest mocą. Jego imię (po hebrajsku Gabri-El) można przetłumaczyć jako: Mąż Boży, Bohater Boży albo Bóg jest mocą. Ze względu na swoją misję posłańca Gabriel został uznany za szczególnego opiekuna dyplomatów, listonoszy oraz… filatelistów. Został także oficjalnie ogłoszony patronem telekomunikacji i tzw. środków masowego przekazu. Jego imię nosi także… jeden z trzech serwerów, na których umieszczone są internetowe strony Stolicy Apostolskiej. Po raz pierwszy spotykamy go w Księdze Daniela, której akcja rozgrywa się podczas niewoli babilońskiej. Po wizji barana i kozła oszołomiony prorok Daniel, nie rozumiejąc sensu tego, co zobaczył, otrzymał pomoc od anioła, którym okazał się właśnie Gabriel. W Ewangelii archanioł Gabriel ma swój udział w zwiastowaniu, największej tajemnicy zbawczej.

 

 

Trzeba nam dzisiaj odnowić wiarę w istnienie owych istot duchowych i rozradować się, że i my posiadamy element duchowy. Ponadto wzywajmy wstawiennictwa tych duchów czystych, aby nas wspierali na drodze życia religijnego i wspierali nas w wypełnianiu naszych życiowych powołań. Niech w chwilach walki o dobro w nas i w naszych środowiskach wspiera nas archanioł Michał, zaś gdy jesteśmy dotknięci chorobą duchową albo i też fizyczną, uciekajmy się po wstawiennictwo do archanioła Rafała. Wreszcie prośmy archanioła Gabriela, aby czuwał nad naszymi życiowymi powołaniami i zadaniami, byśmy je dobrze wypełniali, zmierzając z ufnością ku życiu w tym trzecim wymiarze, dla jakiego zostaliśmy stworzeni i odkupieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazania-homilie: Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

o. Łukasz Listopad CSsR  (29 września 2012 roku. Rok B, II)

 o. Krzysztof Szczygło CSsR  (29 września 2013 roku, Rok C, I XXVI niedziela zwykła)

o. Paweł Jurkiewicz CSsR  (29 września 2014 roku, Rok A, II)

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (29 września 2015 roku, Rok B, I)

o. Ryszard Hajduk CSsR  (29 wrzesnia 2016 roku, Rok C, II)

o. Bogusław Nawracaj CSsR  (29 września 2017 roku, Rok A, I)

o. Zbigniew Bruzi CSsR  (29 września 2018 roku, Rok B, II)

 o. Paweł Drobot CSsR  (29 września 2019 roku, Rok C, I – XXVI niedziela zwykła)

o. Adam Kośla CSsR  (29 września 2020 roku, Rok A, II)

o. Krzysztof Szczygło CSsR  (29 września 2021 roku, Rok B, I)

o. Kazimierz Fryzeł CSsR  (29 września 2022 roku, Rok C, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie oraz w Wyższym Seminarium
Duchownym Franciszkanów w Krakowie, rekolekcjonista sióstr zakonnych i księży – Kraków

o. Kazimierz Fryzeł CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy